Elisabets, 8-10 08001-Barcelona Tel.:934127120

TELÈFONS D'ATENCIÓ ESPECIAL

Infància respon
116111
Violència de gènere
016

 

estacio

Famílies,

Avui els alumnes d’educació infantil han preparat la Mona de Pasqua! 

infantil

 A l’etapa d’educació infantil la nostra metodologia es sustenta pels següents eixos:

- L’alumne és el PROTAGONISTA del seu propi aprenentatge (busquem la seva autonomia). Vetllem per a que l’alumne no rebi l’aprenentatge únicament a través del docent sinó que ells/es mateixos/as vagin construint-lo a través de la manipulació, la creació i la descoberta de la manera més autònoma possible.


- Busquem que aquests aprenentatge sigui SIGNIFICATIU i el més FUNCIONAL possible. Incentivem que l’aprenentatge sigui funcional, és a dir que li proporcioni a l’alumne eines per entendre, relacionar-se i actuar en el món que l’envolta. A més, cal que aquest aprenentatge sigui significatiu i, per tant, que siguin capaços de trobar el significat de tot allò que aprenen en cada movent.


- APRENEM a través de:
* L’experimentació, la descoberta i la manipulació. Aprenem fent i a través del tocar, escoltar, olorar, manipular etc. Rebem informació i l’assimilem per tal de transformar-la amb informació útil i significativa per viure en el món que l’envolta.
* El Joc: és la nostra eina d’aprenentatge per excel·lència. A través del joc estimulem l’enginy, la imaginació i la manipulació. Tractem el joc no només com un recurs sinó com una eina d’aprenentatge motivadora i d’origen intrínsec en els infants.
* Els centres d’interès. Aprofitem temàtiques engrescadores per als nostres alumnes com les tradicions (la Mercè, la Castanyada, la mona de Pasqua etc.), temes d’interès dels alumnes, temes d’actualitat etc. per a presentar les diverses activitats de forma motivadora i relacionada.
* Els espais d’aprenentatge. A les tardes de 15-16h els alumnes d’EI3, EI4 i EI5, a l’aula realitzaran una franja d’espais d’aprenentatge. Consisteix en preparar espais dins l’aula amb materials; plàstics, de construcció, d’experimentació i de joc simbòlic per tal que els infants puguin triar en relació a les seus interessos de manera autònoma. Les propostes es van canviant al llarg del curs en funció de la seva eficàcia i del moment maduratiu dels alumnes.


- Atenció a la DIVERSITAT. Totes les propostes pedagògiques van encaminades a respectar els diversos ritmes d’aprenentatge que es donen a cada grup-classe i les activitats proposades evitaran sempre la comparació, el judici de millor/pitjor etc. S’adapten totes les tasques als diversos nivells i capacitats que hi ha a l’aula per a que ningú es quedi fora.

Per tal de dur a terme aquesta atenció a la diversitat comptem amb les següents mesures metodològiques i organitzatives en el parvulari:
1) COTUTORIES. Per tal de poder atendre a les necessitats dels infants i fer una observació i un seguiment més acurat del seu procés d’aprenentatge, al parvulari comptem amb dues tutores a les tres aules del parvulari. L’objectiu és poder ajudar a atendre als nens/es de manera més individualitzada.
2) HORARI FLEXIBLE I ADAPTAT: Tot i tenir franges pautades com l’hora d’educació física, música, plàstica, anglès etc. S’intenta deixar llibertat en les demés franges per fer activitats interrelacionades entre diferents assignatures i temàtiques.
3) ATENCIÓ A LES NECESSITATS EMOCIONALS. Es té sempre en compte l’educació emocional dels infants i es potencia la diferència com a quelcom positiu i enriquidor.


- Potenciem l’AUTONOMIA i la CREATIVITAT. A través de les activitats proposades el que es persegueix és que l’infant pugui realitzar-les de manera autònoma, aprenent així a través de l’assaig-error i mitjançant l’experimentació. A més, el que es valora és l’ús de la creativitat i els recursos emprats per tal de resoldre les diverses activitats amb encert. Es potenciarà, doncs, l’ús de l’enginy, la lògica i la imaginació en la resolució no només de les activitats sinó dels diverses conflictes i reptes amb els que es puguin anar trobant en el dia a dia a l’aula i fora d’aquesta.


El parvulari, a més, també està dins dels següents projectes:

APADRINA EL TEU EQUIPAMENT (PALAU GÜELL). Es tracta d’un projecte molt enriquidor on participen els alumnes d’EI5. Es treballa la figura d’Antoni Gaudí, la seva obra i finalment una en concret; el del Palau Güell. El projecte culmina amb una visita a l’equipament i la realització d’un taller allí. A través d’aquest projecte ens obrim al barri i a la vegada aprenen aspectes de diverses matèries; d’educació artística, llenguatge, coneixement de l’entorn etc.
MÉS INFORMACIÓ


ESCOLES+SOSTENIBLES. L’escola està dins del projecte escoles+sostenibles. Es va iniciar per tal de fer de l’escola un espai més verd mitjançant la creació de l’hort i la reconversió del pati en un espai més d’aprenentatge. Curs a curs seguim apropant la natura als més petits/es.
MÉS INFORMACIÓ


APS MÓN INFANTIL: RACÓ DE CONTES I PSICOMOTRICITAT. Es tracta d’un projecte interetapa entre educació infantil i l’ESO. Els més grans de l’escola baixen dues tardes a la setmana al parvulari per tal de realitzar un projecte d’aprenentatge servei mitjançant el desenvolupament de tasques com:
          o Dinamitzant activitats.
          o Realitzar activitats plàstiques i de manteniment del parvulari.
          o Vigilar a l’aula i al pati als infant; ajudant a resoldre conflictes (amb les supervisió de l’adult).
          o Acompanyar-nos a excursions (com a la biblioteca).
          o Preparar i dinamitzar sessions de psicomotricitat al pati (sempre amb la supervisió d’un adult).
          o Elaborar disfresses pel carnaval.
          o Etc.
D'aquesta forma s’incentiva la relació interetapa entre alumnes de diverses edats enriquint així l’aprenentatge i millorant notablement la cohesió i l’ambient general del centre.


EL PROGRAMA 1,2,3 … EMOCIÓ!
És un programa de promoció de la salut i prevenció de conductes de risc mitjançant el desenvolupament de competències emocionals. Va adreçat a població infantil escolaritzada del segon cicle d’educació infantil.
MÉS INFORMACIÓ

 

Per altra banda, comptem amb una sèrie d’assignatures complementàries escollides per a realitzar durant el curs que són:

FEM D’ARTISTES: experimentem, creem i aprenem amb artistes del món de la pintura i l’escultura. A les aules es donen a conèixer una sèrie de figures de l’art per tal d’inspirar als més petits/es amb les seves obres i a la vegada fomentar la creativitat i l’expressió.


JUGUEM A PENSAR: es proposen activitats matemàtiques i petits problemes quotidians on els infants hagin de pensar i buscar solucions. Es potencia sobretot la reflexió, l’autonomia en l’aprenentatge i la concentració.


EXPERIMENTEM!: manipulem, experimentem, contrastem, ens preguntem... es tracta d’una complementària que incentiva als infants per a que vegin la relació causa-efecte, facin prediccions i comprovin teories mitjançant el plantejament de petits experiments adaptats al seu nivell que els permeti una acurada manipulació i observació del procediment i el resultat.


L’HORA DEL CONTE: es tracta d’un espai destinat a conèixer contes tradicionals catalans i d’arreu del món per tal de no només gaudir, treballar la imaginació i el folklore, sinó d’adquirir un vocabulari més ric i variat.