Elisabets, 8-10 08001-Barcelona Tel.:934127120

TELÈFONS D'ATENCIÓ ESPECIAL

Infància respon
116111
Violència de gènere
016

 

estacio

Famílies


Ara més que mai necessitem la vostra col·laboració per tal de reprendre la pràctica educativa de l’escola amb tota la seguretat possible.
A part de llegir el pla d’obertura 20-21 que podeu trobar al web i al facebook de l’escola, us demanem la vostra col·laboració per ajudar al bon funcionament del centre seguint les accions següents:
ENTRADES I SORTIDES ESCOLARS (MATÍ I TARDA)
- Cal entrar de manera esglaonada dins de l’horari establert.
- El pati dels tarongers aquests curs és un espai escolar i, doncs, cal vigilar el transit i l’aforament d’aquest. Per aquest motiu:
• Només podrà entrar UN FAMILIAR per alumne, tant per deixar-lo com per recollir-lo.
• Cal EVITAR romandre al pati un cop recollit l’alumne.
• Mentre espereu a que el vostre fill/a se li hagi pres la temperatura, cal mantenir la distància de seguretat d’1,5m tant amb els altres infants com amb els adults.

PROTOCOL COVID19
- En el cas que el vostre fill o filla es trobi malament cal que es quedi a casa i NO vingui a l’escola.
- Si el vostre fill/a està pendent de la realització de la prova PCR cal:
1. Informar a l’escola via telefònica (93 412 71 20) o correu electrònic.
2. No portar el nen/a fins saber el resultat negatiu.
3. Romandre també els GERMANS I CONVIVENTS del mateix domicili a casa.

PORTERIA:
- Durant la jornada escolar, de 9 a 17h, el pati dels tarongers romandrà tancat (a excepció de les entrades i sortides).
- En cas que hagueu d’entrar per qualsevol motiu (teniu cita, heu de parlar de manera urgent etc.), haureu de trucar al centre (93 412 71 20) per a que surtin a obrir-vos la porta.

SECRETARIA:
- Cal demanar CITA PRÈVIA via internet o bé trucar a l’escola (93 412 71 20) per evitar cues.
- Els documents per emplenar que us anem fent arribar, els podeu entregar en mà als tutors/es d’aula (per aquest motiu NO és necessari demanar cita).
- Ara més que mai necessitem tenir les vostres dades actualitzades per tal de poder contactar amb vosaltres (telèfons, mòbils, correus electrònics, canvis de domicili etc.).
- Si us plau, aneu consultant el correu electrònic per a mantenir-vos informats!

Moltes gràcies per la vostra paciència i col·laboració.

Equip directiu del centre

*******

Families
Now more than ever, we need your cooperation in order to resume the educational practice of the school as safely as possible.
In addition to reading the opening plan 20-21 that you can find on the school's website and facebook, we ask for your collaboration to help the proper functioning of the school by following the following actions:
SCHOOL ENTRIES AND EXITSS (MORNING AND AFTERNOON)
- You must enter slowly within the established schedule.
- The “tarongers” yard this course is a school space and, therefore, it is necessary to control its transit and capacity. For this reason:
• Only ONE MEMBER of the student’s family will be able to enter, both to leave and to pick him up.
• Avoid staying in the yard once the student has been picked up.
• While waiting for your child take the temperature, keep the security distance of 1.5 m from both other children and adults.

COVID19 PROTOCOL
- In the case that your child is not feeling well, he/she should stay home and NOT come to the school.
- If she/he is pending of the realization of the PCR test you must:
1. Inform the school by telephone (93 412 71 20) or email.
2. Do not come to the school until you have the negative result.
3. Sisters, brothers or other living in the same house should remain at home too until you have the results.

PORTERIA:
- During the school day, from 9 am to 5 pm, the “Tarongers” yard will remain closed (except for entrances and exits).
- In case you need to enter for any reason (you have an appointment, you need to speak urgently, etc.), you must call the school (93 412 71 20).

SECRETARY:
- It is necessary to request an APPOINTMENT by email or call the school (93 412 71 20) to avoid queues.
- The documents to be filled can be handed to the classroom tutors (for this reason it is NOT necessary to request an appointment).
- Now more than ever we need to have your information updated so that we can contact you (phone, emails, address change, etc.).
- Please check the email often to stay informed!

Thank you for your patience and collaboration.

Equip directiu del centre